Resource center bedriver handledning av personal och vänder sig till två arbetsområden:
Till verksamheter som dagligen möter individer eller grupper som har behov av beteendeförändring. Dessa verksamheter kan vara exempelvis socialtjänsten, kriminalvården, hälso-sjukvården och behandlingshem av olika slag.

Handledningen som Resource center erbjuder har klinisk och/eller psykosocial karaktär, vilket innebär att våra handledare har erfarenhet av att handleda kliniker som arbetar med patienter inom hälso-sjukvården samt verksamheter som arbetar med klienter inom socialtjänsten eller behandlingshem.
Handledningen bygger på ett antal vetenskapliga teorier inom kognitiva och beteendeinriktade terapiformer, systemteori, anknytningsteori och resiliens. Vi anser att handledning är ett lärande forum där deltagarens reflektionsförmåga ska stimuleras i relation till sin patient eller klient samt sig själv. Beteendeträning, reflektion, rollspel och begreppsdiskussion kopplat till ärendegenomgång, verksamhet eller arbetsgruppen är delar av handledningen.

Till företag och myndigheter som vill utveckla ledningssystem eller styrning för att åstadkomma en trivsam arbetsmiljö. Det kan också handla om teambildning och teamutveckling där arbetsgruppen behöver stöd att utveckla rutiner.

Resource centers handledning för företag och myndigheter sker på olika nivåer utifrån moderna organisationspsykologiska teorier.
Ledarskap och coaching: Arbetsledaren får professionell handledning med avseende på kommunikation, konflikthantering samt gruppsykologi. Arbetsledarens kritiska analysförmåga tränas och lämpliga interventioner utarbetas med arbetsledaren eller ledningsgruppen.

Handleda arbetsgrupper: Ibland kan en arbetsgrupp behöva handledning för att utveckla rutiner kring ett arbetsområde. Resource centers handledare tar i samarbete med arbetsgruppen fram en handlingsplan som sedan alla medlemmar i arbetsgruppen kan arbeta efter för att uppnå målen. Den här typen av insats kan ta från minst 3 till 8 tillfällen under en period av 3 månader.

Handleda arbetsgrupper i kris: arbetsgrupper kan hamna i kris av olika skäl. Hög arbetsbelastning, konflikter inom arbetslag eller hög stress kan orsaka obalans och sämre hälsa. Resource center kan med stöd av de senaste teorierna och verktygen inom kommunikation och konflikthantering hjälpa arbetsgruppen att hitta balans och verka för en friskare arbetsmiljö. Den här typen av insats kan behöva olika tid beroende på vad som orsakat krisen i arbetsgruppen. Det viktigaste är att interventionen sker i ett samarbete med arbetsledaren eller ledningsstrukturen.

VI UTVECKLAR HÅLLBARA LÖSNINGAR SOM VARAR ÖVER TID

Du kan kontakta Mehdi Ghazinour på: 070-21 38 312